Når det kun gjelder logopedhjelp til språklydsvansker og/ eller taleflytsvansker, trengs det kun en helt enkel henvisning fra barnehage, skole, foresatte eller lege.

I forbindelse med henvisningen anbefales det at barnets hørsel sjekkes, og dersom det foreligger en epikrise fra øre-, nese-, halsspesialist, ber vi også om å få denne.