Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening og stimulering av barnet, eller rådgivning til de som jobber i barnehagen. Du som er forelder, skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du eller noen andre som kjenner barnet ditt, er bekymret for utviklingen til barnet ditt, skal kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet ditt får spesialpedagogisk hjelp, må PP-tjenesten få en henvisning av ditt barn, skrive en sakkyndig vurdering og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barnevernstjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). PP-tjenesten har taushetsplikt.

Noen begrep

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten): En tjeneste som gir råd til barnehager og skoler i kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Sakkyndig vurdering: Et dokument fra PP-tjenesten som viser om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp, og som gir råd om hva slags tilbud barnet, foreldrene eller barnehagen bør få.

Enkeltvedtak: Et brev fra kommunen som sier om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være. Du kan alltid klage på enkeltvedtaket.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

Kommunen skal:

* sørge for at barnets beste blir ivaretatt

* involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt

* ha samtaler med barnet og foreldrene, og gjøre nødvendige kartlegginger av barnet

* be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, og hvis kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp

* fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og beskrive hva hjelpen skal være

* gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket

* gi deg tilbud om foreldrerådgiving

* lage en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året.

Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder

* kan kreve at kommunen undersøker om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp

* drøfte din bekymring med PP-tjenesten og barnehagen før henvisning

* skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet ditt skal få spesialpedagogisk hjelp

* skal få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet ditt får, og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg

* kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialpedagogisk hjelp

* kan klage på innholdet, gjennomføringen og organiseringen av hjelpen