Hvis barnet ditt ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til spesialundervisning

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer følger opp eleven i klassen eller at eleven må ha opplæring i å bruke særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset ditt barns behov.

Hvis du eller skolen er bekymret for om ditt barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for ditt barn. Hvis dette ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et enkeltvedtak.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barnevernstjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped, sykehus eller psykiatriske tjenester (BUP). PP-tjenesten har taushetsplikt.

 

Noen begrep

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten): En tjeneste som gir råd til barneahger og skoler i kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Sakkyndig vurdering: Et dokument fra PP-tjenenesten som viser om eleven trenger spesialundervisning, og som gir råd om hva slags tilbud eleven bør få.

Enkeltvedtak: Et brev fra skolen som sier om eleven har rett på spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være. Du kan alltid klage på enkeltvedtaket.

Individuell opplæringsplan (IOP): en IOP skal vise mål og innhold i spesialundervisningen og er et arbeidsverktøy for skolen.

Hva kan jeg forvente av skolen?

Skolen skal:

- Sørge for at barnets beste blir ivaretatt

- Involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt

- Ha samtaler med barnet og foreldrene, og gjøre nødvendige kartlegginger av barnet.

- Be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering (henvise til PPD) hvis du ber om det, og hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning

- Fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være

- Lage en individuell opplæringsplan (IOP)

- gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP'en

- Lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året

- Sørge for at du og barnet ditt får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer på ungdomsskolen innebærer, før dere bestemmer dere

 

 

 

Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder:

- Kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning

- Drøfte din bekymring med PP-tjenesten og skolen før henvisning

- Skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning

- Skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg

- Kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning

- Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen

- Kan bestemme om barnet ditt på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karatkter i de fagene han eller hun får spesialundervisning